Úvodná stránka / Popisy profesií

Architekt HW systému

IT - Projekty a Konzultácie

Architekt HW systému komunikuje s cieľovou skupinou, pre ktorú je produkt určený, transformuje jeho videnie a požiadavky do návrhu architektúry, ktorú tlmočí riešiteľskému technickému tímu. Pri tvorbe architektúry HW systému zlaďuje požiadavky užívateľa produktu na strane jednej s vývojovými, cenovými, nákladovými, technickými a výrobnými obmedzeniami na strane druhej.

[Viac Informácií]

Architekt IS

IT - Projekty a Konzultácie

Architekt IS vychádza z podnikateľských potrieb a požiadaviek organizácie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry IS/IT. Je to zodpovedná pozícia, ktorá podstatným spôsobom predurčuje efektívnosť využívania IS - zložitosť, flexibilitu, prevádzku, náklady. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov.

[Viac Informácií]

IS/IT konzultant

IT - Projekty a Konzultácie

Konzultant je osobou prvého kontaktu pre zákazníka pri tvorbe riešenia a implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši potreby klienta.

[Viac Informácií]

Konzultant DB systémov

IT - Projekty a Konzultácie

Konzultant DB systémov je technickým odborným poradcom interného obchodnému tímu, konzultantom interných užívateľov DB, konzultantom pre klienta pri nasadzovaní databázového systému, tvorby dátových modelov, zabezpečení integrity dát v prostredí klienta a systému.

[Viac Informácií]

Konzultant operačných systémov

IT - Projekty a Konzultácie

Konzultant operačných systémov poskytuje odbornú expertízu a podporu pre platformy IS – operačné systémy. Jednak vyššiemu manažmentu pre zabezpečenie optimálnej infraštruktúry pre cieľový nadstavbový software/IT, pre klientov pri rozhodovacích procesoch a implementačných procesoch a pre interný IT tím pri riešení operatívnych činností.

[Viac Informácií]

Lektor, školiteľ - IT

IT - Projekty a Konzultácie

IT školiteľ pripravuje a tvorí obsah školenia, osobne ho prezentuje a vyučuje. Predmetom školenia sú produkty či služby v širokom rozsahu od kancelárskych a špecializovaných aplikácií (napr. MS Office), cez programovacie jazyky a správu systémov, až po vysoko špecializované technológie. V závislosti od toho sa rôzni aj cieľová skupina prijímateľov školení od laikov po špičkových odborníkov, od interných zamestancov po klientov.

[Viac Informácií]

Produktový manažér - IT

IT - Projekty a Konzultácie

Produktový manažér v oblasti IT a telekomunikácií navrhuje, implementuje, technicky a marketingovo podporuje IKT služby a produkty. Nehmotné služby ako napríklad pripojenie k internetu, webhosting, telekomunikaćné služby, IT riešenia ako napríklad návrh a realizácia počítačovej siete, vývoj webových aplikácií, hmotné produkty ako napríklad počítače. Má súčasne technické znalosti a podnikateľské nazeranie. V závislosti od spoločnosti sú jeho činnosti rôzne. Napríklad analyzuje biznis model pre zavedenie produktu na trh u telekomunikačnej spoločnosti, v prípade výrobcov PC alebo distribútorov sa zaoberá výberom produktov, obchodnou komunikáciou s dodávateľmi, podporou obchodného oddelenia. V prípade internetových portálov navrhuje internetové služby, manažuje ich implementáciu.

[Viac Informácií]

Projektový manažér - IT

IT - Projekty a Konzultácie

Projektový manažér plánuje, organizuje a riadi zdroje tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu. Projektoví manažéri sú tvorcami kľúčovej pridanej hodnoty.

[Viac Informácií]

SAP konzultant

IT - Projekty a Konzultácie

SAP konzultant je osobou prvého kontaktu pre zákazníka pri implementácii podnikového informačného systému. Vysvetľuje a školí o IS, rieši potreby klienta. Pozícia SAP konzultanta je veľmi podobná pozícii IS konzultanta. V prípade SAP konzultanta je však už v názve pozície určená softwarová technológia SAP, ktorá integruje procesy vnútri podniku a medzi podnikmi navzájom.

[Viac Informácií]

Špecialista bezpečnosti IT

IT - Projekty a Konzultácie

Špecialista bezpečnosti IS vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť prípadne iné činnosti. Narušovanie bepečnosti má rôzne formy. Dnes najznámejšie sú vírusy/červy, spyware, DoS, phising, pharming. Narušiteľom môže byť aj interná osoba zneužívajúca prístupové práva. Implementuje preventívne postupy a procedúry, rieši havarijné stavy, zabezpečuje ozdravenie systému a obnovu dát po narušení systému.

[Viac Informácií]

Tento projekt vám bude nápomocný, ak ste hľadali: práca, profesia, brigády, voľné pracovné miesta, úrad práce, ponuky práce, trh práce, personálne agentúry.

Ponuky práce |  Profesie |  Popisy profesií |  Platy a benefity |  Práca v IT |  Práca v obchode |  Slovník |  Bio obchod |  Ochrana osobných údajov


© 2005-2024 JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 25